vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Historie, velikost a zaměření školy 

Historie školy

Sportovní gymnázium je dlouhodobě jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Jeho předchůdcem byla Krajská sportovní škola v Plzni, která vznikla v roce 1983 a její součástí byly 4 třídy základní školy (5. - 8. ročník) a 4 třídy gymnázia (1. - 4. ročník). V roce 1993 se změnou v označení a názvu školy na Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 došlo k postupnému zrušení základní školy. V roce 1994 se podařilo na škole zavést vedle čtyřletého gymnázia i víceleté gymnázium, nejprve sedmileté a následně osmileté sportovní gymnázium ( prima - oktáva). Od 1. 9. 2016 z důvodu přesídlení celé školy došlo ke změně názvu a sídla školy. Název školy je Sportovní gymnázium Plzeň se sídlem v Plzni, Vejprnická 56.

Úplnost a velikost školy

Kapacita školy (cílová): 510 žáků
Osmileté studium: 8 tříd
Čtyřleté studium: 8 tříd

Každoročně škola otevírá:
1 třídu čtyřletého studia obor vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
1 třídu čtyřletého studia obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium
1 třídu osmiletého studia obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
Skutečnost v počtu otevíraných tříd je odvislá od rozhodnutí zřizovatele.

Zaměření školy

Osmiletý a čtyřletý vzdělávací program na Sportovním gymnáziu Plzeň je koncipován jako zaměření všeobecné s rozšířenou výukou tělesné výchovy (obor 79-41-K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 Gymnázium) a jako zaměření všeobecné se sportovní přípravou (obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou). Sportovní gymnázium Plzeň je střední škola zaměřená na skloubení sportovní přípravy a středoškolského vzdělávání žáků, kteří prokazují odpovídající sportovní výkonnost a mají předpoklady jejího dalšího růstu. Dáváme prostor ke vzdělávání také žákům, kteří jsou sportovně všestranní a pro které je sport životní filozofií.

Výuce všeobecně vzdělávacích předmětů je věnována velká pozornost, neboť žáci jsou připravováni na vysokoškolské studium a další uplatnění v běžném životě stejně jako na nutnost celoživotního vzdělávání. V tělesné výchově je kladen důraz na rozvoj sportovního talentu žáků, zdravý životní styl a smysl pro fair play. Hlavního cíle přípravy žáků na vysokoškolské studium chceme dosáhnout (od 6. ročníku osmiletého studia a od 2. ročníku čtyřletého studia) širokou nabídkou povinně volitelných předmětů. Školní vzdělávací program tak vychází vstříc individuálním požadavkům žáků.

Velký důraz klademe na kvalifikovanost učitelů, a to jak po stránce odborné, tak i pedagogické. Nezbytnou podmínkou pro jejich práci je další vzdělávání a aktivní používání ICT. Svým zaujetím pro obor a profesionálním přístupem ve výuce učitelé motivují žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke studiu a pěstují v nich radost z poznávání. K tomu přispívají rozmanité formy a metody výuky, které jsou ve ŠVP dále přesněji specifikovány.

© design 2007 Úvodní stránka