vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
79-41-K/41 Gymnázium, třída B 
79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU)
ČTYŘLETÉ STUDIUM, TŘÍDA B

9. 1. 2019 /středa/ - 16:00 H - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


VÝHODY STUDIA OBORU VZDĚLÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU)
Souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se škola podílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné výchovy v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika, atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). V 1. ročníku probíhá výuka plavání formou půlročního kurzu plavání v rámci čtyřhodinové dotace tělesné výchovy. Sportovní kluby zabezpečují svými trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.


PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
do 1. 3. 2019 odevzdá uchazeč ředitelce sportovního gymnázia přihlášku ke studiu potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost (růžový tiskopis) ke stažení zde.

Uchazeč na přihlášku ke studiu oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium uvede:
• obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium
• sport, kterému se věnuje
• hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)
• termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Vzor přihlášky ke studiu je ke stažení zde nebo můžete použít vzor přihlášky s některými již předvyplněnými údaji, který je ke stažení zde. Barevné rozlišení formuláře přihlášky není podmínkou, přihlášku možno podat v černobílé verzi. V případě stažení přihlášky (v EXCELU) je možné přihlášku vyplnit na PC a vytisknout. Lze ji vyplnit i ručně. Přihláška je k dispozici také v sekretariátu školy.

Po obdržení přihlášky ke studiu sportovní gymnázium uchazeči zašle vlastní sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při pohybových testech.


TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M:
12. 4. 2019 - 1. termín
15. 4. 2019 - 2. termín
(dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce)

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky.
Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky konají všichni uchazeči.

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M v náhradním termínu:
13. 5. 2019 - 1. termín
14. 5. 2019 - 2. termín

Pohybové testy
16. 4. 2019 - 1. termín od 13:00 h
17. 4. 2019 - 2. termín od 13:00 h
Pohybové testy konají všichni uchazeči.

Náhradní termín pohybových testů:
24. 4. 2019 – od 13:00 h


PŘÍPRAVNÝ KURZ K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE zde

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJATÝCH
Do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (všechny druhy sportu), čtyřleté studium, třída B: 30 žáků.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (všechny druhy sportu), čtyřleté studium, třída B
Počet otevíraných tříd: 1
Nejvyšší stanovený počet: 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení a procentuální započtení jednotlivých částí přijímacích zkoušek:
• hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) 20%
• výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 60%
• výsledek pohybových testů 20%.

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje podle §20, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona).


Další požadavky pro přijetí:
• zdravotní způsobilost ke vzdělávání
(potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost na přihlášce ke studiu).
• potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti
(formulář „Sportovní dotazník“ zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Sportovní dotazník uchazeč odevzdá při pohybových testech).

O konečném přijetí či nepřijetí rozhoduje přijímací komise.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení - 2 žáci.
O přijetí či nepřijetí rozhoduje odvolací orgán.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.


Další kolo přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.


Kritéria pohybových testů:

Obecné pohybové testy - běh na 50 m z polovysokého startu, skok do dálky z místa, chlapci shyby nadhmatem, dívky výdrž ve shybu, leh - sed po dobu 1 minuty, běh po dobu 12 minut, koordinační test.


Bodové hodnocení pohybových testů pro přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia

  Chlapci - věk 15 let
  běh 50 mdálka z místashyb nadhmatem
  1 bod - 8.9 s1 bod - 174 cm 1 bod - 1
  9 bodů - 6.7 s9 bodů - 249 cm 9 bodů - 12 a více
  leh - sed 1min12 - minutový běhkoordinační test
  1 bod - 281 bod - 1860 m
  9 bodů - 589 bodů - 3190 m
  Dívky - věk 15 let
  běh 50 mdálka z místavýdrž - shyb nadhmatem
  1 bod - 9.8 s1 bod - 141 cm 1 bod - 3.3 s
  9 bodů - 7.2 s9 bodů - 214 cm 9 bodů - 40.1 s
  leh - sed 1min12 - minutový běhkoordinační test
  1 bod - 201 bod - 1540 m
  9 bodů - 519 bodů - 2620 m

UČEBNÍ PLÁN
se čtyřletým studijním zaměřením oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (všechny druhy sportu, třída B)
Výuka probíhá podle ŠVP „Sportovní gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“ vytvořeného v souladu s RVP pro gymnázia. ..více

INFORMACE O STUDIU

Adresa školy: Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Ředitelka gymnázia Mgr. Milena Majerová
Zástupce ředitelky pro výchovu a vzdělávání Mgr. Hana Svášková
Vedoucí trenér pro sportovní přípravu Mgr. Lukáš Lintimer
Výchovná poradkyně PhDr.Olga Šimandlová

Telefon 378 605 711 (ústředna)
E-mail posta@sgpilsen.cz
WWW: http://www.sgpilsen.cz
© design 2007 Úvodní stránka