vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
79-41-K/81 Gymnázium, Prima 
79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU)
OSMILETÉ STUDIUM, PRIMA

7. 1. 2019 /pondělí/ - 16:00 H - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


VÝHODY STUDIA OBORU VZDĚLÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU)
Souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se škola podílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné výchovy v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika, atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). V primě probíhá výuka plavání podle ŠVP v rozsahu 1 hodiny týdně. Sportovní kluby zabezpečují svými trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.


PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
do 1. 3. 2019 odevzdá uchazeč ředitelce sportovního gymnázia přihlášku ke studiu potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost (růžový tiskopis) ke stažení zde.

Uchazeč na přihlášku ke studiu uvede:
• obor vzdělání 79-41-K/81Gymnázium
• sport, kterému se věnuje
• hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku)
• termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Vzor přihlášky ke studiu je ke stažení zde nebo můžete použít vzor přihlášky s některými již předvyplněnými údaji, který je ke stažení zde. Barevné rozlišení formuláře přihlášky není podmínkou, přihlášku možno podat v černobílé verzi. V případě stažení přihlášky (v EXCELU) je možné přihlášku vyplnit na PC a vytisknout. Lze ji vyplnit i ručně. Přihláška je k dispozici také v sekretariátu školy.

Po obdržení přihlášky ke studiu sportovní gymnázium uchazeči zašle vlastní sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při pohybových testech.


TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M:
16. 4. 2019 - 1. termín
17. 4. 2019 - 2. termín
(dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce)

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky.
Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky konají všichni uchazeči.

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M v náhradním termínu:
13. 5. 2019 - 1.termín
14. 5. 2019 - 2. termín


Pohybové testy
12. 4. 2019 - od 13:00 h
15. 4. 2019 – 13:00 h
Pohybové testy konají všichni uchazeči.

Náhradní termín pohybových testů:
24. 4. 2019 – od 13:00 h


PŘÍPRAVNÝ KURZ K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE zde

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJATÝCH
Do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), osmileté studium, Prima: 46 žáků.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), osmileté studium, Prima
Počet otevíraných tříd: 2
Nejvyšší stanovený počet: 46 žáků


Kritéria přijímacího řízení a procentuální započtení jednotlivých částí přijímacích zkoušek:
• hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku) 20%
• výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (60%) – úspěšné složení: min. 30 bodů
  v součtu obou předmětů
• výsledek pohybových testů 20%.

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, se postupuje podle §20, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona).


Další požadavky pro přijetí:
• zdravotní způsobilost ke vzdělávání
(potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost na přihlášce ke studiu)
• potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti
(formulář „Sportovní dotazník“ zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Sportovní dotazník uchazeč odevzdá při pohybových testech).

O konečném přijetí či nepřijetí rozhoduje přijímací komise.

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení - 2 žáci.
O přijetí či nepřijetí rozhoduje odvolací orgán.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.

Další kolo přijímacího řízení do osmiletého gymnázia může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.


Kritéria pohybových testů:
Obecné pohybové testy - běh na 50 m z polovysokého startu, skok do dálky z místa, chlapci shyby nadhmatem, dívky výdrž ve shybu, leh - sed po dobu 1 minuty, člunkový běh, běh po dobu 12 minut.


Bodové hodnocení pohybových testů pro přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia

  Chlapci - věk 12 let
  běh 50 mdálka z místashyb nadhmatem
  1 bod - 10.2 s1 bod - 138 cm 1 bod - 1
  9 bodů - 7.4 s9 bodů - 211 cm 9 bodů - 9 a více
  leh - sed 1minčlunkový běh12 minutový běh
  1 bod - 201 bod - 14.2 s1 bod - 1650 m
  9 bodů - 539 bodů - 10.8 s9 bodů - 2960 m
  Dívky - věk 12 let
  běh 50 mdálka z místavýdrž - shyb nadhmatem
  1 bod - 10.3 s1 bod - 131 cm 1 bod - 3.0 s
  9 bodů - 7.6 s9 bodů - 201 cm 9 bodů - 38.9 s
  leh - sed 1minčlunkový běh12 minutový běh
  1 bod - 161 bod - 15 s1 bod - 1480 m
  9 bodů - 499 bodů - 10.9 s9 bodů - 2650 m

UČEBNÍ PLÁN
Učební plán se čtyřletým studijním zaměřením oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium. Výuka probíhá podle ŠVP „Sportovní gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“ vytvořeného v souladu s RVP pro gymnázia. ..více

INFORMACE O STUDIU

Adresa školy: Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Ředitelka gymnázia Mgr. Milena Majerová
Zástupce ředitelky pro výchovu a vzdělávání Mgr. Hana Svášková
Vedoucí trenér pro sportovní přípravu Mgr. Lukáš Lintimer
Výchovná poradkyně PhDr.Olga Šimandlová

Telefon 378 605 711 (ústředna)
E-mail posta@sgpilsen.cz
WWW: http://www.sgpilsen.cz
© design 2007 Úvodní stránka