vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
79-41-K/81 Gymnázium, Kvinta 
79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), KVINTA
5. ROČNÍK VYŠŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA
PRO UCHAZEČE Z 9. TŘÍD ZŠ A KVART VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ
Doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů
na uvolněná místa do Kvinty.

Prezentace pro třídu Kvinta ve formátu PDF ...více


9. 1. 2017 /pondělí/ - 16:00 H - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


VÝHODY STUDIA OBORU VZDĚLÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU)
Souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se škola podílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné výchovy v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika, atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). Sportovní kluby zabezpečují svými trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.


PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
do 1. 3. 2017 uchazeč ředitelce sportovního gymnázia odevzdá:
přihlášku ke studiu potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost>
• příp. i přihlášku na přijímací zkoušku „nanečisto“ z ČJ a M.

Uchazeč na přihlášku ke studiu oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), Kvinta uvede:
• obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (Kvinta)
• sport, kterému se věnuje
• hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání (1. a 2. pololetí 8. třídy/resp. Tercie a 1. pololetí 9. třídy/resp. Kvarty)
• termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

Vzor přihlášky ke studiu je ke stažení zde nebo můžete použít vzor přihlášky s některými již předvyplněnými údaji, který je ke stažení zde. Barevné rozlišení formuláře přihlášky není podmínkou, přihlášku možno podat v černobílé verzi. V případě stažení přihlášky (v EXCELU) je možné přihlášku vyplnit na PC a vytisknout. Lze ji vyplnit i ručně. Přihláška k přijímací zkoušce „nanečisto“ z ČJ a M je ke stažení zde. Obě přihlášky jsou k dispozici také v sekretariátu školy.

Po obdržení přihlášky ke studiu, příp. i přihlášky k přijímací zkoušce „nanečisto“, sportovní gymnázium zašle vlastní sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při pohybových testech.


TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

12. 4. 2017 - 8:30 h - 1. termín
19. 4. 2017 - 8:30 h - 2. termín
(dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce)

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na tyto dny:
11. 5. 2017 - 1. termín
12. 5. 2017 - 2. termín

POHYBOVÉ TESTY
20. 4. 2017 - 13:00 h
Pohybové testy konají všichni uchazeči.


PŘÍPRAVNÝ KURZ K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
Přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce z ČJ a M pořádá sportovní gymnázium ve spolupráci se vzdělávací agenturou Trigon celoživotní vzdělávání, s. r. o., Koterovská 16, Plzeň. Zahájení kurzu 21. 2. 2017, ukončení 28. 3. 2017, vždy úterý od 17:05 h do 18:35 h v sídle vzdělávací agentury Trigon.
Přihlášky do kurzu:
e-mail: trigon@trigon-cz.cz
telefon: 776 031 912, 377 440 447.


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA „NANEČISTO“ Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY
28. 3. 2017 - 10:00 h - přijímací zkouška „nanečisto“ z ČJ a M se koná v budově školy. Předpokládaný konec ve 12:30 h. Pozvánka již zasílána nebude.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), Kvinta
5. ročník vyššího stupně víceletého gymnázia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ a kvart víceletých gymnázií. Doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů na uvolněná místa do kvinty.

Předpoklad: 6 volných míst.

Kritéria přijímacího řízení:
• hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání (1. a 2. pololetí 8. třídy/resp. Tercie a 1. pololetí 9. třídy/resp. Kvarty)
• výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
• výsledek pohybových testů.

Další požadavky pro přijetí:
• uchazeč musí studovat 2 cizí jazyky: 1. cizí jazyk AJ na ZŠ, 2. cizí jazyk NJ (žák ho musí studovat minimálně jeden rok na ZŠ nebo soukromě)
• zdravotní způsobilost ke vzdělávání
(potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost na přihlášce ke studiu).
• potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti
(formulář „Sportovní dotazník“ zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Sportovní dotazník uchazeč odevzdá při pohybových testech).

O konečném přijetí či nepřijetí rozhoduje přijímací komise.
Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení: 2 žáci. O přijetí či nepřijetí rozhoduje odvolací orgán.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Další kolo přijímacího řízení může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.


KRITÉRIA POHYBOVÝCH TESTŮ
pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), Kvinta

Obecné pohybové testy
            běh na 50 m z polovysokého startu
            skok do dálky z místa
            chlapci shyby nadhmatem, dívky výdrž ve shybu
            leh - sed po dobu 1 minuty
            běh po dobu 12 minut
            koordinační test

Bodové hodnocení pohybových testů pro přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia

  Chlapci - věk 15 let
  běh 50 mdálka z místashyb nadhmatem
  1 bod - 8.9 s1 bod - 174 cm 1 bod - 1
  9 bodů - 6.7 s9 bodů - 249 cm 9 bodů - 12 a více
  leh - sed 1min12 - minutový běhkoordinační test
  1 bod - 281 bod - 1860 m
  9 bodů - 589 bodů - 3190 m
  Dívky - věk 15 let
  běh 50 mdálka z místavýdrž - shyb nadhmatem
  1 bod - 9.8 s1 bod - 141 cm 1 bod - 3.3 s
  9 bodů - 7.2 s9 bodů - 214 cm 9 bodů - 40.1 s
  leh - sed 1min12 - minutový běhkoordinační test
  1 bod - 201 bod - 1540 m
  9 bodů - 519 bodů - 2620 m

UČEBNÍ PLÁN
Učební plán se čtyřletým studijním zaměřením oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium. Výuka probíhá podle ŠVP „Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“ vytvořeného v souladu s RVP pro gymnázia. ..více


INFORMACE O STUDIU

Adresa školy: Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Ředitelka gymnázia Mgr. Milena Majerová
Zástupce ředitelky pro výchovu a vzdělávání Mgr. Hana Svášková
Vedoucí trenér pro sportovní přípravu Mgr. Lukáš Lintimer
Výchovná poradkyně PhDr.Olga Šimandlová

Telefon 378 605 711 (ústředna)
E-mail posta@sgpilsen.cz
WWW: http://www.sgpilsen.cz
© design 2007 Úvodní stránka