vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
79-41-K/81 Gymnázium, Kvinta 
79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), KVINTA
5. ROČNÍK VYŠŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA
PRO UCHAZEČE Z 9. TŘÍD ZŠ A KVART VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ
Doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů
na uvolněná místa do Kvinty.

Prezentace pro třídu Kvinta ve formátu PDF ...více


8. 1. 2018 /pondělí/ - 16:00 H - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


VÝHODY STUDIA OBORU VZDĚLÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU)
Souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se škola podílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné výchovy v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika, atletika, sportovní hry, nové netradiční sporty). Sportovní kluby zabezpečují svými trenéry a ve svých zařízeních v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.


PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
do 1. 3. 2018 uchazeč ředitelce sportovního gymnázia odevzdá:
přihlášku ke studiu potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost
• příp. i přihlášku na přijímací zkoušku „nanečisto“ z ČJ a M.

Uchazeč na přihlášku ke studiu oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), Kvinta uvede:
• obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (Kvinta)
• sport, kterému se věnuje
• hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku/resp. Tercie a 1. pololetí 9. ročníku/resp. Kvarty)
• termín, který den se účastní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

Vzor přihlášky ke studiu je ke stažení zde nebo můžete použít vzor přihlášky s některými již předvyplněnými údaji, který je ke stažení zde. Barevné rozlišení formuláře přihlášky není podmínkou, přihlášku možno podat v černobílé verzi. V případě stažení přihlášky (v EXCELU) je možné přihlášku vyplnit na PC a vytisknout. Lze ji vyplnit i ručně. Přihláška k přijímací zkoušce „nanečisto“ z ČJ a M je ke stažení zde. Obě přihlášky jsou k dispozici také v sekretariátu školy.

Po obdržení přihlášky ke studiu, příp. i přihlášky k přijímací zkoušce „nanečisto“, sportovní gymnázium zašle vlastní sportovní dotazník, na němž uchazeč doloží potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti. Sportovní dotazník odevzdá při pohybových testech.


TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

12. 4. 2018 - 1. termín
16. 4. 2018 - 2. termín
(dle zvoleného termínu uvedeného na přihlášce)

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky.
Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky konají všichni uchazeči.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na tyto dny:
10. 5. 2018 - 1. termín
11. 5. 2018 - 2. termín

POHYBOVÉ TESTY
17. 4. 2018 - od 13:00 h
Pohybové testy konají všichni uchazeči.


PŘÍPRAVNÝ KURZ K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
Přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce z ČJ a M pořádá sportovní gymnázium ve spolupráci se vzdělávací agenturou Trigon celoživotní vzdělávání, s. r. o., Koterovská 16, Plzeň. Zahájení kurzu 27. 2. 2018, ukončení 27. 3. 2018, vždy úterý od 17:05 h do 18:35 h v sídle vzdělávací agentury Trigon.
Přihlášky do kurzu:
e-mail: trigon@trigon-cz.cz
telefon: 776 031 912, 377 440 447.


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA „NANEČISTO“ Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY
27. 3. 2018 - 10:00 h - přijímací zkouška „nanečisto“ z ČJ a M se koná v budově školy. Předpokládaný konec ve 12:30 h. Pozvánka již zasílána nebude.


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), Kvinta
5. ročník vyššího stupně víceletého gymnázia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ a kvart víceletých gymnázií. Doplnění do vyššího ročníku dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů na uvolněná místa do kvinty.

Předpoklad: 6 volných míst.

Kritéria přijímacího řízení:
• hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků (1. a 2. pololetí 8. ročníku/resp. Tercie a 1. pololetí 9. ročníku/resp. Kvarty)
• výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
• výsledek pohybových testů.

Další požadavky pro přijetí:
• uchazeč musí studovat 2 cizí jazyky: 1. cizí jazyk AJ na ZŠ, 2. cizí jazyk NJ (žák ho musí studovat minimálně jeden rok na ZŠ nebo soukromě)
• zdravotní způsobilost ke vzdělávání
(potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost na přihlášce ke studiu).
• potvrzení sportovního klubu o aktivní sportovní činnosti
(formulář „Sportovní dotazník“ zašle uchazeči sportovní gymnázium po obdržení přihlášky ke studiu. Sportovní dotazník uchazeč odevzdá při pohybových testech).

O konečném přijetí či nepřijetí rozhoduje přijímací komise.
Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení: 2 žáci. O přijetí či nepřijetí rozhoduje odvolací orgán.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán.

Další kolo přijímacího řízení může být vyhlášeno až podle naplnění předpokládaného počtu žáků v prvním kole.

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.


KRITÉRIA POHYBOVÝCH TESTŮ
pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), Kvinta

Obecné pohybové testy
            běh na 50 m z polovysokého startu
            skok do dálky z místa
            chlapci shyby nadhmatem, dívky výdrž ve shybu
            leh - sed po dobu 1 minuty
            běh po dobu 12 minut
            koordinační test

Bodové hodnocení pohybových testů pro přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia

  Chlapci - věk 15 let
  běh 50 mdálka z místashyb nadhmatem
  1 bod - 8.9 s1 bod - 174 cm 1 bod - 1
  9 bodů - 6.7 s9 bodů - 249 cm 9 bodů - 12 a více
  leh - sed 1min12 - minutový běhkoordinační test
  1 bod - 281 bod - 1860 m
  9 bodů - 589 bodů - 3190 m
  Dívky - věk 15 let
  běh 50 mdálka z místavýdrž - shyb nadhmatem
  1 bod - 9.8 s1 bod - 141 cm 1 bod - 3.3 s
  9 bodů - 7.2 s9 bodů - 214 cm 9 bodů - 40.1 s
  leh - sed 1min12 - minutový běhkoordinační test
  1 bod - 201 bod - 1540 m
  9 bodů - 519 bodů - 2620 m

UČEBNÍ PLÁN
Učební plán se čtyřletým studijním zaměřením oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium. Výuka probíhá podle ŠVP „Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“ vytvořeného v souladu s RVP pro gymnázia. ..více

INFORMACE O STUDIU

Adresa školy: Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Ředitelka gymnázia Mgr. Milena Majerová
Zástupce ředitelky pro výchovu a vzdělávání Mgr. Hana Svášková
Vedoucí trenér pro sportovní přípravu Mgr. Lukáš Lintimer
Výchovná poradkyně PhDr.Olga Šimandlová

Telefon 378 605 711 (ústředna)
E-mail posta@sgpilsen.cz
WWW: http://www.sgpilsen.cz
© design 2007 Úvodní stránka