vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Společné akce se ZČU 

Společné akce se ZČU, při kterých ve šk. roce 2015/2016 došlo k publicitě projektu ROP NUTS II Jihozápad „Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky“

V průběhu školního roku 2015/2016 jsme využívali učebny vybavené novým školním nábytkem a nově pořízenou ICT technikou (interaktivní tabule včetně PC příslušenství, moderní PC sestavy, vizualizéry) při společných akcích se ZČU:

  • Na sportovním gymnáziu probíhaly průběžně po celý školní rok náslechové a souvislé pedagogické praxe studentů Pedagogické fakulty ZČU, při nichž byla provedena publicita projektu. Studenti PeF ZČU během výuky využívali nového vybavení včetně nově pořízené didaktické techniky.
  • V prosinci 2015 se uskutečnila beseda se zástupci (proděkany pro studijní záležitosti) ze všech fakult ZČU s žáky maturitních tříd o možnostech studia a přijímacím řízení na fakultách ZČU. Součástí akce byla publicita projektu, kdy jsme přítomné hosty ze ZČU seznámili s plněním projektu a novým vybavením školy.
  • V lednu 2016 se zúčastnili žáci čtvrtých ročníků v kmenových nově vybavených učebnách 4. A, 4. B a Oktávy besed o studiu na FAV ZČU a dalších technických oborech ZČU s absolventem FAV ZČU Ing. M. Dostalem, PhD. Součástí akce byla prezentace nového vybavení školy z dotace projektu.
  • V nově vybavených učebnách proběhlo zahájení již tradičního projektového dne „Den pro zdraví“ konaného ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU, studentů oboru zdravotnického záchranářství. Akce proběhla 13. 10. 2015, zúčastnili se žáci tříd 1. A, 1. B a primy. Studentům FZS ZČU jsme prezentovali nově pořízené produkty projektu.
© design 2007 Úvodní stránka