vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projekt COMENIUS -ZELENÁ CESTA /GREEN WAY 

K 31. červenci 2012 skončila pro naši školu práce v mezinárodně obsazeném projektu Comenius s názvem ZELENÁ CESTA a k 30. září 2012 byla zpracována závěrečná zpráva o činnosti naší školy v tomto projektu v uplynulých letech.

Ale zpět k začátku naší dvouleté ZELENÉ CESTY. Po více než rok trvajících přípravných pracích se 1. 8. 2010 rozvinula spolupráce celého projektového Comenius - týmu, který působil pod vedením Privat - Gymnasium Regensburg. Po dva roky se setkávali učitelé a žáci našeho gymnázia se svými partnery - a dnes již dobrými přáteli - z Německa, Finska, Španělska, Portugalska a Anglie.

Zúčastněné školy provedly ekologickou studii svého regionu a ekologických aktivit školy s cílem odhalit problémy a upozornit na jejich problematiku žáky, tím v nich posílit kladný vztah k životnímu prostředí a vyvolat v mladé generaci pocit spoluzodpovědnosti za ochranu životního prostředí. Vždyť člověk svou činností, svým chováním a uspokojováním svých potřeb silně zasahuje do životního prostředí a citelně ho narušuje.

Rozčleněním na jednotlivé oblasti ENERGIE, FAUNA A FLÓRA, UMĚNÍ, HUDBA A LITRATURA, EKOLOGIE A RECYKLACE bylo možno pracovat se žáky v jednotlivých školních předmětech, vést je ke zkoumání a rozvíjení dané problematiky a učinit i školní každodennost živější a názornější.

Každá ze zúčastněných zemí má i své specifické problémy, které si žáci při práci v projektu uvědomovali. A problémy své země a školy přiblížili i žákům škol ostatních (např. problém s pitnou vodou v Portugalsku a Španělsku, energetika v Německu a Finsku, smog v Anglii, znečištěný vzduch v ČR apod.).

U „zrodu“ práce naší školy v tomto projektu stály vyučující Mgr. Šlajsová a Mgr. Marková (vedoucí projektu). V projektu pak aktivně pracovali žáci našeho gymnázia společně s Mgr. Dlouhou, Mgr. Eggersdorfovou, PhDr. Hůlovou, Mgr. Lokajíčkovou, Mgr. Popovičovou, Mgr. Šlajsovou, Mgr. Volfovou, PaedDr. Vondráčkovou a PhDr. Žufanovou. Nejvíce času a úsilí projektu věnovala Mgr. Iblerová, která z jazykových důvodů – úředním jazykem projektu byla angličtina – zajišťovala kontakt se zahraničními partnerskými školami, zaštiťovala bezchybné plnění jednotlivých úkolů a účastnila se všech uskutečněných mobilit. Pod jejím vedením získala práce naší školy v celém týmu uznávané postavení a ve vědomí žáků i učitelů všech zahraničních partnerských škol zůstane Sportovní gymnázium Plzeň jako škola schopných, pracovitých, spolehlivých a příjemných učitelů i žáků.

V průběhu dvou let práce v projektu bylo dosaženo stanovených cílů – ať se již jedná o schopnost žáků pracovat s fakty nebo umění prezentovat výsledky vlastní práce, vést dialog a uvědomovat si vlastní identitu i evropskou sounáležitost, nezanedbatelný je též rozvoj řečových dovedností. Pro školy je splněným cílem též poznání života v ostatních evropských školách a navázání dlouhodobých přátelství. Proto je nutné poděkovat všem žákům i členkám pedagogického sboru za vynikající práci.

Více informací o práci v projektu naleznete na www.sgpilsen.cz v části Projekt Comenius.

Mgr. Milena Marková

© design 2007 Úvodní stránka